Thừa Phát Lại http://vihan.vn

Trực tiếp tổ chức thi hành án dân sự
12.07.2010


  • Trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án trong địa hạt Quận Tân Bình theo yêu cầu của đương sự.

- Trực tiếp ra quyết định áp dụng biện pháp ngăn chặn chuyển dịch tài sản, phong tỏa tài khoản và các biện pháp ngăn chặn khác theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế; kê biên; bán đấu giá tài sản; yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý, khởi tố đương sự có hành vi chống đối việc phải thi hành án theo quy định của pháp luật.

URL của bản tin này::http://vihan.vn/modules.php?name=dichvu&op=viewst&sid=462

© Thừa Phát Lại contact: info@betongftc.vn